EL MERCAT DEL DIMECRES A ALZIRA ES PER A PLORAR

Mentres en Alzira el Pp de Bastidas navega amb una canoa foradá, sense futur i sense masa coheréncia en les accion que du a cap, amb majoría absoluta &amb Partits Minoristes que li diuen si buana i que ara sempre está en la seua barqueta pirata, mirant a vore de quina forma traure diners de forma" irregular" mintjançant amiguismes polítics, moros inventats o amiguets que lis deixen important fluidesa de "gallets económics", mentres els sindicats, partits polítics naturalistes, Agrupacions ecologistes o Grups de Muntanyers i Senderistes están en parader desconegut i preocupats per els focs de fora d´Alzira abans dels de´açí, mentres l´Alcaldessa d´Alzira esta portant per el camí que li convé, unes improntes piratesques de naturalea molt rara o Model Cotinesco-Blasquesco-Campesco-Zaplanesco, una guerra bárbara que se a agarrat masa fort i com a própia aon per tots els mitjos vol imprimir una forta actuació-consecusió-construcció-desolació-acaparament de PAIS destroçaors de Medis ambients, de muntanyes o de paratges naturals, que lis faça  parar rápidament la má per a que lis "chorren fácilment els Eurets" que no conta pèro que segons el nostre companyer Ruud West estará entre 400.000 euros i 4-5 mil.lionets d´euros de benefici nets per al Consistori. ¿Pèro tota aquesta barbaritat urbanística desaforada i peniciosa gràcies a qué?,¿A la destrucció poc a poc, pam a pam de la Riquea i de la Bellea d´aquestos territoris que encara que siguen d´Alzira perteneixen a un Vall d´Aigües Vives protegit, per aixemple i cada volta menys viu i bonico?¿I encara molta gent está callada com a seps?,¡¡Vergonyós!!,¿Vosatros se digueu Valencians, Alzirenys, Barraqueros i no proteguiu lo que es vostre?¿si no es aixina que vos quedará demá, si está tot arrasat, construit, devorat, corrompit-"RES DE RES"?. ¡A pues, sí que estem bé!, després de 12 anys de bastidas estareu  60 anys queixant-se i plorant amargament de que no teniu res de res i ja no se podrá fer res de veritat, pèro com els pobles i les seues gents son els mès llestos i manats també continueu tragant la filosofía Pepera que aneu molt re que te bé amigachos/as.I mentres açó pasa ¿Algú de vosaltres a anat, per casualitat, al Mercat dels Dimecres a pegar una ulladeta?,¡¡¡Buuuuf, es deplorable, per a plorar, es desértic!!!. Allí están els Mercaders mirantse les cares, sí, ixe mateix Mercat que´n anys de bonança financera , servía no sols per a garantir als mercaders sou suficient per a comprar els millors productes i tindre un abastiment sobrat sino que molts d´ells podíen demostrar la seua superioritat económica minjançant uns rendiments capitalistes fora de lo comú, aon molts d´ells podíen cambiar de cotxes i de furgones o millorar en la seua vida comprantse xalets, cases, pisos o apartaments i pagar-ho a curt termini o bufar de polseres, rellotges o cadenes dorades, mentres que per altra part el Mercat dels Dimecres en Alzira era el escaparat predilecte i perfecte per als partits polítics donartsen a conéixer, presentar els seus candidats a l´alcaldía o candidates, aprofitanse de la gent i dels seus entorns populars i a base de repartir Obsequis que engatusar, ja siga Horchata i Fartons, Sucs fresquets, márketing llamatiu o cualsevol artilugi que faça entrar per els ulls dels Alzirenys i veïns de la comarca, que se acosten cada Dimecres a Alzira i eren afalagats de regals i de enganys suntuosos o modestos pèro molt llunyants, dels seus propósits electorals. Huí Bufons i Cabuts, s´han quedat sense ixe mitx de lucrarse i aprofitarse els uns i els altres perque ara com el Mercat está empobrintse a marches forçades i no va a comprar ni el tato, pues millor els polítics no van no siga cosa que encara ixguen escaldats.


 


Deplorable i de vergonya es que s´aplegue a aquesta situació sin que ni uns ni altres façen res per a millorar-ho, perque plans hi han, remeis ara hi han, d´ací un mes no sabem. Un mercat que era la embetja de la Comarca de la Ribera, que veníen milers de persones, que´s veníen milers d´articles cada dimecres i festius que també s´esposaba, que tots volíen ferse allí la foto oficial, rodetjats de veïns, fent creure sempre baix la mirada "d´una cámara ben ficada", que´s volíen a muntó, era un mercat aon els veïns i veïnes anaven en Autobusos, taxis i cotxes particulars propis, de veïns, de familiars o de amics, que´s reuníen per a pasar cuasi el matí en Alzira, esmorçar i fer gasto en els Bars de la Contorná, que contrataven cambrers, cambreres, cuiners, cuineres i netexadores per a ixos díes exclusivament, els treballadors del Ajuntament, teníen feïna doble per el matí i per la vesprada, més policíes cuidant els puestos, barrenders i barrenderes, la grúa tenía dinerets extra els díes de mercat, les gitanes veníen caps de alls a crit pelat, melons, bragues o roba a baix prèu, els negres i moros també teníen els seus llocs al Mercat, aon podíen traure un bon grapat de duros sense eslomarse en els camps de taronja, que també gràcies al grandísim aprofitament que´s feïa en els camps tarongers aon veníen fins a 4000-5000 persones de fora per a treballar i a part un 24% de llauradors alzirenys duen a cap ixos camps de diners que hui la majoría han abandonat i també han mermat la economía dels Alzirenys que fills i nets de llauradors han cremats les heréncies sense donarli el valor d´aon veníen y aixó al Mercat també es nota a muntó.


Huí com la majoría de familíes Alzirenyes y de la comarca están arruinades, els mateixos preus del Mercat de huí en día son cars, per lo tant molts al no haver ahorrat cuant podíen haver-ho fet, anys arrere, ara están afonats, calents i volent camviarse de feïna perque aquesta que ara tenen no lis renta. ¿Com es la vida amics? ne tinc eixemples per a contar-vos un carro, pèro a soles vos diré la de dos que me se; un venedor de formatges que jo coneixía en dèu anys tenía dos xalets, un apartament, tres locals comprats en tres mercats diferents, cinc cotxes i un magatzem frigorífic asegurat, aixó tot del mercat, a part vacacions, seguros, vicis i viure. Un altre Comerciant em día que a ell li costaba pagar un piso de 50.000 euros en tres o cuatre anys, cuant als demés mos costaba 20 anys, ixa era la estampa, el nivell adquisitiu era enorme, pèro ni haguent molts més "cadascú que s´avente o s´espolse", com día m´agüelo. Aixina está el asunt, mal molt mal, els mercaders están com els Indios en América acotats,pobres i pagants pagos pèro sense traure ja la gallineta dels ous d´or, es a dir ixe benefici lucratiu, que uns sí han aprofitat i uns altres se l´han fumat i ara voldrán demanar-mos que lis paguem la seua comdemna. Postdata; Penseu i reflexioneu tots lo que del mercat haveu tret, uns i els altres.

 

Signat per; Sento Dalmau iTauno Romeu 

Escribir comentario

Comentarios: 0