Estem de Dol y bocabadats en Alzira

Que si están els Rumans destroçant cotxes pel carrer, SENSE QUE NINGÚ ELS PARE, ja que son més de 200 les destroces que moltes de aquestes les fan grups de chiquets Romanesos i rusos que campen per Alzira com si estagueren al Bronx. Per un altra part tenim la baloná d´aire, que entre l´Ajuntament ha fet que´ls familiarts de Redal visguen un poc millor en aquestos anys de ESTAFA POLÍTICA, i mos enterem que si la expropiació de cases per part del ajuntament es cartró pedra. També mos enterarem que SE FALSETJEN PER L´AJUNTAMENT D´ALZIRA EIXIDES DELS BOMBERS, per a donar a entendre a la ciutadanía que ni há més feïna de lo normal, i que vivim més en un femer que en una gran ciutat com es Alzira. També mos enterarem que en Grefusa un xic carretiller de color va volcar la seua carretilla i va morir, pèro que segur que si aquest xic en vegá de ser negre haguera segut blanc i d´Alzira la opinió pública haguera esclatat, pèro com es estranjer, NO IMPORTA RES LA SEUA MORT. Mos enterarem per supost de la Mort del Alzireny José Alfredo Dolz, que el diari el país confundix en les seues cróniques com el Kamikaze que´l va matar i no mos pareix gens correcte, pèro com ni ha tant d´amor amb aquest diari, que ara tindrem que ferlos cas inclusiu amb l´asumpte del CAS BÁRCENAS, perque es el diari EL PAÍS.

 

Mos enterarem de que´l periodiste afamat; Jordi Évole va vindre a grabar al Hospital de la Ribera, per a conéixer un poc més QUIN ES EL MODEL ALZIRA, i es tanta la por que tenen els directius del Centre a aquest mitx de comunicació i a aquest periodiste que´l tiraren del Centre sense concedirli l´entrevista ni dirli perqué no el dixaven fer la entrevista,¿VOLDRÁN AMAGAR ALGUNA CÒSA?. I es que després parlem de moltes cóses,en Alzira l´alcadessa i la seua Rádio o a la seua premsa, pèro realment seguem en Alzira uns SUROS AMB TOTA REGLA I DONEM AQUESTA MALA IMÁGEN, i si portem eixa línea de que a soles hem de donar publicitat d´alló que mos dona la gana que se sápiga i lo que VOLEM AMAGAR NO, ¡Estem molt equivocats!, perque la sexta s´aguardará d´aquesta forma, tant el tracte rebut per els directius del Hospital com la forma tan obtusa d´ amagar el fang del MODEL ALZIRA i per tant fará mal a la nostra imáge com a Ciutat, tot se té que dir,¿En aquestos assumptes quina imáge volem donar a conéixer, aquesta?, pues sense dupte tindrem lo que mos mereixem, canya, del Tío Canya .

 

També sabem que Rusos i Romanesos(ELS ROÏNS QUE SE HAN QUEDAT), están entrant a robar a lo béstia, en cases i pisos d´Alzira a cualsevól hora del día i a plena llum,¿I qué se fa en açò?, ¿els deixem que heu façen tot xichina?. El dissabte se trobaren un homme pobret mort en el carrer Tetuán d´Alzira, que si lo del asumpte del Hort de Redal comprat per el Ajuntament d´Alzira per 12 mil.lions d´euros sense tindre fondos, o el apssunte de retirar la proposta per fer pagar el autobús de llínea, perque 6.000 alzirenys ho han firmat...

 

¿La acadèmia Valenciana de la Llengua pareix que tinga un tracte especial o preferent amb la nostra ciutat perqué?,¡Quant sabem que´ls fondos d´aquesta académia, que son els que donen els premits de crítica fallera, provenen del GOVERN CATALÁ QUE SUBVENCIONA AQUESTA ACADÉMIA PER A QUE SE CONEGA MÉS I MÉS EL IDIOMA CATALÁ A LA NOSTRA Comunitat Autónoma, QUE PREFERIM tocar els dinerets dels Catalans i unflarmos les butxaques amb diners roins, A INVERTIR LO QUE FAÇA FALTA I SALVAGUARDAR LA NOSTRA CULTURA VALENCIANA I LA NOSTRA PARLA PER DAMUNT DE TOT, ABANS DE QUE MOS XUPLEN COM A LES GAMBES TOT EL SUC ANCESTRAL I AUTÉNTIC I NO MOS QUEDE RES DE LO QUE SOM ELS VALENCIANS VERDADERAMENT...¡¡OOOleee que polítics tenim a Alzira i que gramátics tenim a aquesta Burlesca Comunitat de trapatroles embusters i teatrers sense cor ni educació llingüística correcta!!. En La Barraca d´Aigües Vives se han quedat, sense senyal de Movistar, perque l´amo del camp aon está la torre de Movistar no es fica d´Acord amb Telefónica i no hi há ningú que intermitxe amb aquestes dos persones, per a que´l tema es sol.lucione amigablement, mentres els nombrosos usuaris porten dos setmanes sense móvils ni ordinadors. I seguirem de Luto a Alzira mentres que se seguixca una política cutre, xapucera i al ritme que porta un Ajuntament amb majoría absoluta, pèro que no fa res perque no se sápiga que en aquestos moments deficitaris de profunda estafa crisiática, aon pasa l 30% de paro a la ciutat, es deplorable que la seua cúpula visga en el país de Yuppy, i faça creure al seu voltant de fidels i bases del seu partit que la política que porten es la correcta cuant en aquestos 9 anys de govern popular, tornem a dir que sí que se han fet còses bé, com arreglar col.legis, fer l´institut, la Universitat, parques i jardins o tindre una netetja fabulosa diariament, pèro per contra tenim moltes plagues (LLAGAS), que per el pas d´aquestos anys s´han quedat per omplir una hemeroteca lo suficientment potent com per a pensarse si deuría dimitir del séu carrer d´alcaldessa Elena Bastidas, i donar la vara de mando a un altre, encara que siga del seu partit, per a portar aquesta ciutat, aon llevant del seu treball al front del departament d´Urbanisme i l´aprofitament no sols de la seua persona, dels amigaxos del seu partit i dels empresaris i constructores afins al seu partit, no sols s´emporten les medalles sino que damunt s´emporten les obres directament, subvencionen al partit i damunt son els únics a Alzira que donen feïna, perque son els amos i també s´emporten la pasta, perque per aon pensen que tenen que pasar les seues obres urbanístiques, justament un amigaxo u altre s´aprofita. Que per cert el día que vullguen examinar-los un a un i averiguar amb rigor i ordre tots aquestos pasos i "PELOTAES INMOBILIÁRIES TINDRÁN MOLTA FEÏNA" tant la fiscalía anticorrupció, com el jutge que s´encarregue de fer les averiguacions pertinents, entonces s´emportarán alguna que altra sorpresa a Alzira i dels polítics que porten masa temps fent el paripé i lluintse de una forma bárbara al nostre ajuntament alzireny, perque si sopesem lo fet amb lo que ha resultat fallit, lo bo que tenim es que la hemeroteca que tenim D´OBRES FALLIDES ALZIRENYES está ben llustrosa i que voldríem saber quina val.loració fa el Ajuntament d´Alzira de les pelotaes que ha fet, els amigaxos que ha fet mil.lionaris en aquestes intervencions, que son moltes i la miséria que ha deixat en les arques Municipals, arrastraes per les seues "AIRES DE GRANDEZA".

 

Perque jo dic que pol.lígonos están be construir, ¿pèro tans per a qué?,¿se ha construit demográficament industrial i veinalment per damunt de les nostres posibilitats?, jo diría que sí i molt, perque a la mateixa begada teníem en marxa fins a cinc o six polígons industrials:1º)-carretera d´albalat i adjacents, 2º)-Polígon de ternils, 3º)-Polígon carretera d´algemesí, 4)-Polígon aon está rex natura, 5)-Mega-Polígon el Plá 6)- Ampliació polígon de Vilella. I huí en día aptes i a plé rendiment tenim aquestos números:

1-Carretera d´Albalat; Un cuart de les empreses han tancat.

2-Polígon d´Abastos: La majoría d´empreses han tancat.

3-Polígon de Ternils; Les grans empreses han tancat, soles funciona un 12% del total invertit a ixe Polígon Estrela del PP en Alzira.

4º-Polígon Carretera d´Algemesí(ITV); Desastre total, el 90% d´empreses se tiraren arrere.

5º-Polígon Rex Natura; Un altre desastre conviuen per el moment el grup que s´aquedat Rio Verde Cartón i Rex Natura.

6º)-MegaPolígon del Plá; A soles hi han tres empreses de 200 que anaven a anar en aquest MEGAPOLÍGON INDUSTRIAL PELOTARI IMPRESIONANT PEPERO FORA D´ALZIRA.

7º)-Polígon carretera de La Barraca; El 70% de les naus están buídes.

 

I si parlem de zones construídes o les que continúen construint la constructora del Pp en la nova vía que enllaça el Racó i la avinguda del Parc, allí están dale que te dale, construïnt cases que valen una fotracá, que algunes es quedarán penjades i si no ja heu vorem al temps, mentres en el Bulevar de Tulell, se han fet dos edificis de més de 20 que anaven i una zona habitable de més de 20.000 habitants i resulta que hi ha un edifici que no ha venut ni un 70% de les seues vivendes, i del l´altre edifici, está acabat, pèro no ha venut cap vivenda, i mentres dins d´Alzira tenim cases de famílies amigues del Pp, i de casones per tot arreu de camins com La Casella o La Murta, per example, i de urbanitzacions com Fracá, Sant Bernabé o el Respirall, amb moltes cases abandonaes, o amb problemes burocrátics o de heréncia, que está mermant la vista dels inmobles a muntó.

 

Per un altra banda no mos tenim qyue enterar ni el perqué, ja que´ls votants i ciutadans no son ningú, per a saber la veritat del cas i l´acord expropiador de cases per a pobres, si ni ha un acord AJUNTAMENT-BANCS-CONSTRUCTORES, que se diga i no vajen amb mentides, a estes hores del ball. L´altre día mos digueren alguns amics que la depuraora desde que la ficaren en marxa no funciona ni mos preocupem perque d´açò s´encarregue algún técnic o controlaor, per a tindre les aigües residuals tant de la part de baix del pont de Xátiva com en la contorná, en perfecte estat i no dixen que´l motor, de no funcionar, se trenque i valga més la má d´obra que l´aixá.

-Per un altra part deuríen de dir perqué es donen ara naus industrials a les falles i quin es la despesa que tindrá que fer l´ajuntament si se dixen aquestes naus i si se deixa mantindrer també el local a la capital, a distintes falles d´Alzira, per quedar bé en elles. I parlant de Falles a la falla Camí nou que se lis cedirá l´Ajuntament d´Alzira del nou centre de la  Biblioteca per a Falles;"¿baixos comercials o el pati sancer aon juguen els xiquets als mitx del centre?". 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0